The L*50 ’70s Teen Idol Poll! Who Was Your #1?

6a01310fc099d6970c014e601ff805970c-pi